პარასკევი, აპრილი 12, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიავეჯი/აქსესუარებიგუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის არ­სე­ბო­ბა­ზე მიუთითებს ტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დის არეში, ქო­ში­ნი, გუ­ლის ფრი­ა­ლის შეგრძნება, ქვე­და...

გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის არ­სე­ბო­ბა­ზე მიუთითებს ტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დის არეში, ქო­ში­ნი, გუ­ლის ფრი­ა­ლის შეგრძნება, ქვე­და კი­დუ­რე­ბი­სა და მუცლის შეშუპება

ა­ვად­მყო­ფო­ბის ის­ტო­რია და ფი­ზი­კუ­რი გა­სინ­ჯვა

თავ­და­პირ­ვე­ლად ექი­მი აგ­რო­ვებს ინ­ფორ­მა­ცი­ას სიმ­პტო­მე­ბის შე­სა­ხებ. გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის არ­სე­ბო­ბა­ზე მი­უ­თი­თებს ტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დის არე­ში, ქო­ში­ნი, გუ­ლის ფრი­ა­ლის შეგ­რძნე­ბა, ქვე­და კი­დუ­რე­ბი­სა და მუც­ლის შე­შუ­პე­ბა.
სხვა, ზო­გა­დი ხა­სი­ათის სიმ­პტო­მე­ბი, რო­გო­რი­ცაა ცხე­ლე­ბა, სი­სუს­ტე, ად­ვი­ლად დაღ­ლა, უმა­დო­ბა, შე­უძ­ლოდ ყოფ­ნა ასე­ვე გუ­ლის პა­თო­ლო­გი­ით შე­იძ­ლე­ბა იყოს გა­მოწ­ვე­უ­ლი.
ტკი­ვი­ლი, და­ბუ­ჟე­ბა, კუნ­თო­ვა­ნი სპაზ­მე­ბი და­­­მა­­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია პე­რი­ფე­რი­უ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­­­ა­­ვა­­დე­ბე­ბის­თვის, რომ­ლე­ბიც აზი­ა­ნებს ზე­და კი­­დუ­რის, წვი­ვის, ტა­ნის სის­ხლძარ­ღვებს (გარ­და კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბი­სა).
ამის შემ­დეგ ექი­მი აგ­რო­ვებს ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­­და­ტა­ნი­ლი ინ­ფექ­ცი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის, ქი­მი­­ურ ნივ­თი­ე­რე­ბებ­თან შე­საძ­ლო კონ­ტაქ­ტის, გა­­მო­­ყე­ნე­ბუ­ლი მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის – მათ შო­რის აკ­­რ­ძა­­ლუ­ლი წამ­ლე­ბის, ალ­კო­ჰო­ლი­სა და თამ­ბა­ქოს მოხ­მა­რე­ბის, საცხ­ოვ­რე­ბე­ლი გა­რე­მო­სა და სა­მუ­შაო ად­გი­ლის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბის, დას­ვე­ნე­ბი­სა და გარ­თო­ბის ჩვე­ვე­ბის შე­სა­ხებ, აგ­რეთ­ვე, ოჯა­ხის წევ­რე­ბის გუ­ლის, სის­ხლძარ­ღვე­ბის ან სხვა რო­მე­ლი­მე და­ა­ვა­დე­ბის თა­ო­ბა­ზე.
ფი­ზი­კუ­რი გა­სინ­ჯვი­სას ექი­მი აფა­სებს პა­ცი­ენ­ტის წო­ნას, გა­რეგ­ნო­ბის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბებს, კა­ნის ფერს და ტე­ნი­ა­ნო­ბას, ძი­ლი­ა­ნო­ბას და სხვა სიმ­პტო­მებს, რომ­ლე­ბიც გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბის არა­­­პირ­და­პი­რი სიმ­პტო­მე­ბი­ა. ყუ­რადღ­ე­ბა ექ­ცე­ვა პა­ცი­ენ­ტის გან­წყო­ბას, სა­კუ­თა­რი ჯან­მრთე­ლო­­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის მი­სე­ულ შე­ფა­სე­ბას.
ფი­ზი­კუ­რი გა­სინ­ჯვი­სას ყუ­რად­სა­ღე­ბია კა­ნის ფე­რი, ვი­ნა­ი­დან სი­ფერ­მკრთა­ლე, კა­ნის მო­ლურ­ჯო ან მე­წა­მუ­ლი (ცი­ა­ნო­ზუ­რი) შე­ფე­რი­ლო­ბა მი­უ­თი­თებს ანე­მი­ა­ზე ან არა­ა­დეკ­ვა­ტურ სის­ხლით მო­მა­რა­გე­ბა­ზე. ეს იმას ნიშ­ნავს, რომ კა­ნი ვერ იღებს საკ­მა­რი­სი რა­ო­დე­ნო­ბით ჟან­გბადს, რაც, თა­ვის მხრივ, ფილ­ტვე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის, გუ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბის ან ცირ­კუ­ლა­ცი­ის დარ­ღვე­ვის სხვა მი­ზე­ზე­ბის შე­დე­გი შე­იძ­ლე­ბა იყოს.
ექი­მი სინ­ჯავს პულსს პე­რი­ფე­რი­ულ არ­ტე­რი­ებ­ზე – კის­რის, მხრის, იდაყ­ვის, მა­ჯის, მუც­ლი­სა და სა­ზარ­დუ­ლის, მუხ­ლის, კო­ჭის და ტერ­ფის არე­ში სხე­უ­ლის ორი­ვე ნა­ხე­ვარ­ში სის­ხლის ნა­კა­დის ადეკ­ვა­ტუ­რო­ბი­სა და თა­ნაბ­რო­ბის შე­სა­მოწ­მებ­ლად.
ფი­ზი­კუ­რი გა­სინ­ჯვის დროს ფას­დე­ბა სხეუ­­ლის ტემ­პე­რა­ტუ­რა და სის­ხლის არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­­ვა. ნორ­მი­დან გა­დახ­რა შე­საძ­ლოა გუ­ლი­სა ან სი­ს­­ხლძარ­ღვე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის გა­მო­ხა­ტუ­ლე­ბა იყოს.
ექი­მი სინ­ჯავს კის­რის ვე­ნებს, რო­დე­საც პა­ცი­­ენ­ტი მწო­ლი­ა­რე მდგო­მა­რე­ო­ბა­შია და სხე­უ­ლის ზე­და ნა­წი­ლი წა­მო­წე­უ­ლი აქვს 45 გრა­დუ­სით. კის­რის ვე­ნე­ბი პირ­და­პირ უკავ­შირ­დე­ბა მა­რ­ჯვე­ნა წი­ნა­გულს (გუ­ლის ზე­და სა­კა­ნი, რო­მე­ლიც სხე­უ­ლი­დან იღებს ჟან­გბა­დით ღა­რიბ სისხლს) და იძ­ლე­ვა ინ­ფორ­მა­ცი­ას გუ­ლის მარ­ჯვე­ნა ნა­წილ­ში შე­მა­ვა­ლი სის­ხლის მო­ცუ­ლო­ბი­სა და წნე­ვის შე­სა­ხებ.
ფი­ზი­კუ­რი გა­სინ­ჯვის დროს ექი­მი თი­თით აწ­ვე­ბა კანს კო­ჭის, წვი­ვის, ზოგ­ჯერ ზურ­გის ქვე­და მი­და­მო­ში, რა­თა და­ად­გი­ნოს ქსო­ვი­ლო­ვა­ნი სითხ­ის დაგ­რო­ვე­ბის, ანუ შე­შუ­პე­ბის არ­სე­ბო­ბა.
ოფ­თალ­მოს­კო­პი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ბა­დუ­რის (თვა­ლის კაკ­ლის სი­ნათ­ლის შემ­გრძნე­ბი შრე) სის­ხლძარ­ღვე­ბის შე­სა­მოწ­მებ­ლად. ბა­დუ­რა ერ­თა­დერ­თი ად­გი­ლი­ა, რომ­ლის დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბი­სას ექიმს შე­უძ­ლია შე­ა­ფა­სოს ვე­ნე­ბი­სა და არ­ტე­რი­ე­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა.
ბა­დუ­რის ხი­ლუ­ლი დარ­ღვე­ვე­ბი და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია მა­ღა­ლი არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვის, დი­ა­ბე­ტის, არ­ტე­რი­ოს­კლე­რო­ზის და გუ­ლის სარ­ქვლე­ბის ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ინ­ფექ­ცი­ის­თვის.
ფი­ზი­კუ­რი კვლე­ვის ერ­თ-ერ­თი ნა­წი­ლი გულ­მკერ­დის გა­მოკ­ვლე­ვა­ა. ექი­მი აფა­სებს სუნ­თქვის სიხ­ში­რეს და გულ­მკერ­დის ექ­სკურ­სი­ას (სუნ­თქვი­თი მოძ­რა­ო­ბა), გულ­მკერ­დზე თი­თე­ბის და­კა­კუ­ნე­ბით გან­საზღ­ვრავს ფილ­ტვე­ბის ჰა­ე­რით ავ­სე­ბას, რაც ნორ­მა­ში უნ­და იყოს ან სითხ­ის არ­სე­ბო­ბას, რაც და­ა­ვა­დე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი­ა. პერ­კუ­სია ასე­ვე სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა, დად­გინ­დეს გუ­ლი­სა და ფილ­ტვე­ბის მფა­რა­ვი გარ­სე­ბის – პე­რი­კარ­დი­უ­მი­სა და პლევ­რის ფურ­ცლებს შო­რის სივ­რცე­ებ­ში სითხ­ის არ­სე­ბო­ბა. სტე­თოს­კო­პის სა­შუ­ა­ლე­ბით ექი­მი ის­მენს სუნ­თქვით ხმი­ა­ნო­ბებს და ად­გენს, ხომ არ არის შე­ვიწ­რო­ე­ბუ­ლი სა­სუნ­თქი გზე­ბი. ასე­ვე, სითხ­ის არ­სე­ბო­ბა ცვლის ფილ­ტვის ნორ­მა­ლურ ხმი­ა­ნო­ბას (ხი­ხი­ნი) და მი­უ­თი­თებს გუ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბა­ზე.
პა­ცი­ენ­ტის გულ­მკერ­დზე ხე­ლის და­დე­ბით (პალ­პა­ცი­ა) ექი­მი გან­საზღ­ვრავს იმ ად­გილს, სა­დაც გუ­ლის­ცე­მა ყვე­ლა­ზე მკა­ფი­ოდ Eშე­იგ­რძნო­ბა და ამ გზით ად­გენს გუ­ლის ზო­მებს.
სტე­თოს­კო­პით გუ­ლის გა­სინ­ჯვი­სას (ა­უს­კულ­­ტა­ცი­ა) ექიმს შე­უძ­ლია მო­ის­მი­ნოს გუ­ლის სარ­­ქ­ვ­ლე­ბის გახ­სნი­თა და და­ხურ­ვით გა­მოწ­ვე­უ­­ლი ნორ­მა­ლუ­რი ხმი­ა­ნო­ბე­ბი. სარ­ქვლე­ბის და გუ­ლის სხვა სტრუქ­ტუ­რე­ბის ანო­მა­ლი­ე­ბი იწ­ვევს სის­ხლის ტურ­ბუ­ლენ­ტურ მოძ­რა­ო­ბას და, ამის გა­­მო, პა­თო­ლო­გი­უ­რ ხმი­ა­ნო­ბას, რო­მელ­საც შუ­­­­ი­­­ლი ეწო­დე­ბა. ტურ­ბუ­ლენ­ტუ­რი მოძ­რა­ო­ბა აღ­­­მო­­­ცენ­დე­ბა სის­ხლის გა­დი­ნე­ბის დროს შე­ვიწ­რო­­ე­ბულ სარ­ქვლებ­ში ან იმ შემ­თხვე­ვებ­ში, რო­ცა სარ­ქვლე­ბი მჭიდ­როდ არ იხუ­რე­ბა. გუ­ლის ყვე­ლა და­ა­ვა­დე­ბა არ იწ­ვევს შუ­ილს და, იმავ­დრო­უ­ლად, შუ­ი­ლიც ყო­ველ­თვის არ არის გუ­ლის და­­ა­ვა­დე­ბის შე­დე­გი. მა­გა­ლი­თად, ფეხ­მძი­მე ქა­ლებ­ში გულ­ზე შუ­ი­ლი ჩნდე­ბა სის­ხლის ნა­კა­დის ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რად მო­მა­ტე­ბის გა­მო. უვ­ნე­ბე­ლი შუ­ი­ლი ბავ­შვებ­შიც მო­ის­მი­ნე­ბა, ის გუ­ლის მცი­რე ზო­მის სტრუქ­ტუ­რებ­ში სის­ხლის სწრა­ფი მოძ­რა­ო­ბის გა­მო აღ­მო­ცენ­დე­ბა. სის­ხლის ტურ­ბუ­ლენ­ტუ­რი მოძ­რა­ო­ბა აღე­ნიშ­ნე­ბა ხან­დაზ­მულ ადა­მი­ა­ნებ­საც, რაც გუ­ლის სის­ხლძარ­ღვე­ბის, სარ­ქვლე­ბის ელას­ტი­კუ­რო­ბის დაქ­ვე­ი­თე­ბით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი, არ არის გუ­ლის სე­რი­ო­ზუ­ლი პა­თო­ლო­გი­ის ნი­შა­ნი. სტე­თოს­კო­პით ექიმს შე­უძ­ლია მო­ის­მი­ნოს პა­თო­ლო­გი­უ­რად შეც­ვლი­ლი სარ­ქვლის გახ­სნი­სა და და­ხურ­ვის ხმი­ა­ნო­ბე­ბი (წკი­პურ­ტის მსგავ­სი ხმი­ა­ნო­ბა ან ტკა­ცუ­ნი). გუ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბის დროს ხში­რად მო­ის­მი­ნე­ბა გა­ლო­პის რიტ­მი (ცხე­ნის ოთხ­ით ჭე­ნე­ბის ხმა), რაც, თა­ვის მხრივ, ერ­თი ან ორი და­მა­ტე­ბი­თი ტო­ნის გა­ჩე­ნის შე­დე­გი­ა.
სხე­უ­ლის ნე­ბის­მი­ერ ნა­წილ­ში არ­ტე­რი­ებ­სა და ვე­ნებ­ზე სტე­თოს­კო­პის მო­თავ­სე­ბი­სას შე­საძ­ლე­ბე­ლია სის­ხლის ტურ­ბუ­ლენ­ტუ­რი მოძ­რა­ო­ბის ხმი­­ა­ნო­ბის მოს­მე­ნა. ეს უკა­ნას­კნე­ლი შე­იძ­ლე­ბა გაჩ­­ნდეს სის­ხლძარ­ღვის შე­ვიწ­რო­ე­ბი­სას, სის­ხ­ლის დი­ნე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბის დროს ან არ­ტე­რი­ებ­სა და ვე­ნებს შო­რის პა­თო­ლო­გი­უ­რი კავ­ში­რე­ბის (არ­ტე­რი­ო­ვე­ნუ­რი ფის­ტუ­ლა) ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის შე­­დე­გად.
ფი­ზი­კუ­რი გა­სინ­ჯვის ერ­თ-ერ­თი მნიშ­ვნე­ლო­­­­ვა­ნი ნა­წი­ლია მუც­ლის გა­სინ­ჯვა. პალ­პა­ცი­ით დგი­­­ნ­­­დე­ბა ღვიძ­ლის ზო­მე­ბი. ღვიძ­ლის გა­დი­დე­ბა მი­უ­თი­თებს ვე­ნურ სის­ტე­მა­ში სის­ხლის შე­გუ­­ბე­ბა­ზე. მუც­ლის ღრუ­ში სითხ­ის დაგ­რო­ვე­ბა, რაც მუც­ლის გარ­შე­მო­წე­რი­ლო­ბის გა­დი­დე­ბით გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა, გუ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბის ერ­თ-ერ­თი ნი­შა­ნი­ა. მუც­ლის პალ­პა­ცი­ით ისინ­ჯე­ბა მუც­ლის აორ­ტის პულ­სა­ცი­აც.

შე­შუ­პე­ბა, და­ბუ­ჟე­ბა და კა­ნის ფე­რის შეც­ვლა

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
მეცნიერებმა რეზისტენტული ბაქტერიული ინფექციების გასანადგურებლად ახალ გზას მიაგნეს

მეცნიერებმა რეზისტენტული ბაქტერიული ინფექციების გასანადგურებლად ახალ გზას მიაგნეს

აპრილი 12, 2024
მოწვევა შიზოფრენიისა და დეპრესიის განვითარების რისკს ზრდის

მოწვევა შიზოფრენიისა და დეპრესიის განვითარების რისკს ზრდის

აპრილი 12, 2024
ცილა, რო­მელ­საც კი­ბოს უჯრე­დე­ბის მოკ­ვლა შე­უძ­ლია – კი­ბოს უჯრე­დე­ბის თვით­გა­ნად­გუ­რე­ბის გზას მი­აგ­ნეს

ცილა, რო­მელ­საც კი­ბოს უჯრე­დე­ბის მოკ­ვლა შე­უძ­ლია – კი­ბოს უჯრე­დე­ბის თვით­გა­ნად­გუ­რე­ბის გზას მი­აგ­ნეს

აპრილი 12, 2024
როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში ​​​​​​​13-15 აპრილს – გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზი

როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში ​​​​​​​13-15 აპრილს – გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზი

12 აპრილი 2024
VIDEO: თბილისიდან საცხოვრებლად კახეთში დაბრუნებული დავით დარეჯანაშვილი და მისი ხელით შექმნილი წარმატებული აგრომეურნეობა

VIDEO: თბილისიდან საცხოვრებლად კახეთში დაბრუნებული დავით დარეჯანაშვილი და მისი ხელით შექმნილი წარმატებული აგრომეურნეობა

12 აპრილი 2024
„თქვენი სიმღერები ჩემს ბავშვობას მახსენებს…“ – თამუნა ამონაშვილმა თავისი ჰიტი „ფიქრებით შენთან ვარ“ შეასრულა

„თქვენი სიმღერები ჩემს ბავშვობას მახსენებს…“ – თამუნა ამონაშვილმა თავისი ჰიტი „ფიქრებით შენთან ვარ“ შეასრულა

12 აპრილი 2024
„საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის პროექტის (GRAIL)“ქვეკომპონენტის, სასოფლო-სამეურნეო მიწის მართვისა და მონიტორინგის გაძლიერების ძირითადი მიმართულებები განიხილეს

„საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის პროექტის (GRAIL)“ქვეკომპონენტის, სასოფლო-სამეურნეო მიწის მართვისა და მონიტორინგის გაძლიერების ძირითადი მიმართულებები განიხილეს

აპრილი 12, 2024
მურმან გვასალიას სურს, რომ მომავალში კონტაქტური ზოოპარკი მოაწყოს

მურმან გვასალიას სურს, რომ მომავალში კონტაქტური ზოოპარკი მოაწყოს

აპრილი 12, 2024
მებაღე საოკუპაციო ზოლთან მდებარე სოფლიდან – ულამაზესი ვარდების ბაღი და საკუთარი წარმოების ვაშლის ძმარი

მებაღე საოკუპაციო ზოლთან მდებარე სოფლიდან – ულამაზესი ვარდების ბაღი და საკუთარი წარმოების ვაშლის ძმარი

აპრილი 12, 2024
34 წლის წინათ გაუჩინარებული რემბრანდტის ნახატი „გააცოცხლეს“ – „სრული ჩაძირვის“ ეფექტი დეტექტიური ისტორიით (ვიდეო)

34 წლის წინათ გაუჩინარებული რემბრანდტის ნახატი „გააცოცხლეს“ – „სრული ჩაძირვის“ ეფექტი დეტექტიური ისტორიით (ვიდეო)

12 აპრილი 2024
უცნობი თამარ მეფე – ქართველი მონარქის ნაკლებად ცნობილი ისტორიები (ვიდეო)

უცნობი თამარ მეფე – ქართველი მონარქის ნაკლებად ცნობილი ისტორიები (ვიდეო)

12 აპრილი 2024
ახალი ინფორმაცია თურქეთში აღმოჩენილი სარკოფაგის შესახებ, რომელიც, დიდი ალბათობით, თამარ მეფის შვილიშვილს და მის ვაჟს ეკუთვნით

ახალი ინფორმაცია თურქეთში აღმოჩენილი სარკოფაგის შესახებ, რომელიც, დიდი ალბათობით, თამარ მეფის შვილიშვილს და მის ვაჟს ეკუთვნით

12 აპრილი 2024
ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

აპრილი 12, 2024
კაპნისთავში უამრავი მთის წყარო და 7 ჩანჩქერია

კაპნისთავში უამრავი მთის წყარო და 7 ჩანჩქერია

აპრილი 12, 2024
თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ბაზრობა დღეს იხსნება

თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ბაზრობა დღეს იხსნება

აპრილი 11, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ვირის ტვინი ორგანიზმში რომ მოხვდება, შეიჭრება ტვინში და ადამიანის ტვინის ხვეულებს გადაეფარება… – ეზოტერიკოსი ე.წ. წითელი ჯადოს შესახებ საუბრობს

ვირის ტვინი ორგანიზმში რომ მოხვდება, შეიჭრება ტვინში და ადამიანის ტვინის ხვეულებს გადაეფარება… – ეზოტერიკოსი ე.წ. წითელი ჯადოს შესახებ საუბრობს

აპრილი 12, 2024
12 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

12 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 12, 2024
ზოდიაქოს ხუთი ნიშნის წარმომადგენლები წელს მნიშვნელოვან თანხას გამოიმუშავებენ

ზოდიაქოს ხუთი ნიშნის წარმომადგენლები წელს მნიშვნელოვან თანხას გამოიმუშავებენ

აპრილი 11, 2024
როგორია რაციონალური კვების პრინციპები

როგორია რაციონალური კვების პრინციპები

აპრილი 12, 2024
სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

აპრილი 11, 2024
რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ბროკოლი

რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ბროკოლი

აპრილი 11, 2024
სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

აპრილი 11, 2024
“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

აპრილი 11, 2024
კორეული გამორჩეული მზისგან დამცავი საშუალებები

კორეული გამორჩეული მზისგან დამცავი საშუალებები

აპრილი 9, 2024
“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

11 აპრილი 2024
ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

10 აპრილი 2024
ახალი საერთაშორისო აეროპორტი თბილისში

ახალი საერთაშორისო აეროპორტი თბილისში

9 აპრილი 2024
- Advertisement -spot_img

ბოლო სიახლეები