კვირა, აპრილი 21, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიავეჯი/აქსესუარებიდატ­ვირ­თვის სტრეს­-ტეს­ტი კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­­ა­ვა­დე­­ბის გა­მოვ­ლე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა

დატ­ვირ­თვის სტრეს­-ტეს­ტი კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­­ა­ვა­დე­­ბის გა­მოვ­ლე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა

დატ­ვირ­თვის სტრეს­-ტეს­ტი

სტრეს-­ტეს­ტი კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­­ა­ვა­დე­­ბის გა­მოვ­ლე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა. ეს არ­ტე­რი­ე­ბი გუ­ლის კუნთს სის­ხლით ამა­რა­გებს. კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის დროს არ­ტე­რი­ე­ბის სა­ნა­თუ­რი ნა­წი­ლობ­რივ ან სრუ­ლად არის დახ­შუ­ლი. ნა­წი­ლობ­რი­ვი დახ­შო­ბის დროს მოს­ვე­ნე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში გუ­ლის სის­ხლით მო­მა­რა­გე­ბა ადეკ­ვა­ტუ­რი­ა, ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­­თვის დროს კი – არა­საკ­მა­რი­სი. ამი­ტო­მაც ფი­­ზი­­კუ­რი დატ­ვირ­თვის დროს გუ­ლის გა­მოკ­ვ­ლ­ე­ვა კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბის, მი­სი ­სხვა და­ა­ვა­დე­ბე­ბის­გან (ფილ­ტვე­ბის და­ა­ვა­დე­ბა, ანე­მია და ­სხვა) გარ­ჩე­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა.
ფი­ზი­კუ­რი ვარ­ჯი­შის გარ­და, გუ­ლის დატ­ვირ­თვის­თვის გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც ზრდის გუ­ლის­ცე­მის სიხ­ში­რეს, შე­სა­ბა­მი­სად, იზ­რდე­ბა გუ­ლის დატ­ვირ­თვა და, კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­ზი­ა­ნე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, ვლინ­დე­ბა გუ­ლის კედ­ლის სის­ხლით არა­­ა­დეკ­ვა­ტუ­რი მო­მა­რა­გე­ბის ნიშ­ნე­ბი. ამა­ვე დროს რე­გის­ტრირ­დე­ბა თან­მხლე­ბი სიმ­პტო­მე­ბი და ნიშ­ნე­ბი, რო­გო­რი­ცაა არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვის დაქ­ვე­ი­თე­ბა, ქო­ში­ნი, ტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დის არე­ში.
ფი­ზი­კუ­რი ვარ­ჯი­შით დატ­ვირ­თვის ტეს­ტი ტარ­დე­ბა სპე­ცი­ა­ლუ­რი სარ­ბე­ნი ბი­ლი­კით (ტრე­დ­­მი­­ლით) ან ვე­ლო­სი­პე­დით. პა­ცი­ენ­ტე­ბი, რო­მე­ლ­­თაც რა­ი­მე მი­ზე­ზის გა­მო არ შე­უძ­ლი­ათ სი­­ა­­რუ­­ლი ან ვე­ლო­სი­პე­დის პე­და­ლი­რე­ბა, დატ­ვირ­­თვას ხე­ლე­ბით ას­რუ­ლე­ბენ. პრო­ცე­დუ­რის დროს დატ­ვირ­თვა თან­და­თან იზ­რდე­ბა. იმავდ­რო­უ­ლად, მუდ­მი­ვად იწე­რე­ბა ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­მა და პე­რი­ო­დუ­ლად იზო­მე­ბა არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვა. ტეს­ტი გრძელ­დე­ბა მა­ნამ, სა­ნამ გუ­ლის­ცე­მის სიხ­ში­რე არ მი­აღ­წევს ასა­კობ­რი­ვი ნორ­მის მაქ­სი­მუ­მის 80-90%-ს. კვლე­ვა და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ წყდე­ბა, თუ პა­ცი­ენტს და­ეწყო ქო­ში­ნი ან ტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დში, სის­ხლის წნე­ვამ მო­ი­მა­ტა ან ეკგ შე­იც­ვა­ლა. პრო­ცე­დუ­რა 30 წთ გრძელ­დე­ბა. ის შე­იძ­ლე­ბა გა­რ­თულ­დეს გუ­ლის შე­ტე­ვით, მი­ო­კარ­დი­უ­მის ინ­­ფარ­ქტით ან სიკ­ვდი­ლით (რის­კი 1:5000).
თუ პა­ცი­ენტს არ შე­უძ­ლია ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­­თვა, ფარ­მა­კო­ლო­გი­უ­რი სტრეს­-ტეს­ტი გა­მო­­­­ი­ყე­ნე­ბა. პა­ცი­ენტს ეძ­ლე­ვა მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი (დი­­­პი­რი­და­მო­ლი, ადე­ნო­ზი­­ნი, დო­ბუ­ტა­მი­ნი), რო­მლე­­ბიც გუ­ლის დატ­ვირ­თვის სი­­მუ­­ლა­ცი­ას ახ­­დენს. ზოგ­ჯერ სტრეს­-ტეს­ტთან ერ­თად გა­მო­­ი­­ყე­­­ნე­ბა უფ­რო ზუს­ტი და, ამა­ვე დროს, უფ­რო ძვი­რად ღ­ი­რე­ბუ­ლი კვლე­ვე­ბი, რო­გო­რი­ცაა ექო­კარ­დი­ოგ­რა­ფია და რა­დი­ო­ნუკ­ლი­დუ­რი სკა­ნი­რე­ბა.
კვლე­ვის არც ერ­თი მე­თო­დი არ არის სრულ­ყო­ფი­ლი. ზოგ­ჯერ კვლე­ვა გა­მო­ავ­ლენს პათო­­ლო­­გი­ურ ცვლი­ლე­ბებს ისეთ პი­რებ­ში, რო­მელთაც არ აქვთ კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­­ა­­ვა­­დე­ბა (ცრუ­და­დე­ბი­თი შე­დე­გი) და პი­რი­ქით, და­­ა­ვა­­დე­ბის არ­სე­ბო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ცვლი­ლე­ბე­­ბი არ გა­მოვ­ლინ­დეს (ცრუ­უ­არ­ყო­ფი­თი შე­დე­გი).
ახალ­გაზ­რდა პა­ცი­ენ­ტებ­ში, რო­მელ­თაც არ აქვთ და­ა­ვა­დე­ბის სიმ­პტო­მე­ბი, მი­უ­ხე­და­ვად სტრეს-ტეს­ტით გა­­მოვ­ლე­ნი­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი­სა, იშე­მი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბის ალ­ბა­თო­ბა და­ბა­ლი­ა. ცრუ­და­დე­ბი­თი შე­დე­გი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი დატ­ვირ­თვისა და ფი­ნან­სუ­რი და­ნა­ხარ­ჯე­ბის მი­ზე­ზი ხდე­ბა. ამი­ტო­მაც ექ­სპერ­ტე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა არ მი­იჩ­ნევს მი­ზან­შე­წო­ნი­ლად სტრეს­-ტეს­ტის რუ­ტი­ნულ გა­მო­ყე­ნე­ბას.

ე­ლექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფია

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
მიხეილ სარჯველაძე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელ სილვიუ დომენტეს შეხვდა

მიხეილ სარჯველაძე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელ სილვიუ დომენტეს შეხვდა

აპრილი 21, 2024
“მხარი უნდა დავუჭიროთ საქართველოს მედიცინას იმიტომ, რომ ჩვენ სხვა სამშობლო არ გვაქვს!” -გიორგი ფხაკაძე TV “იმედში” ბარიატრიულ ქირურგიაზე საუბრობს

“მხარი უნდა დავუჭიროთ საქართველოს მედიცინას იმიტომ, რომ ჩვენ სხვა სამშობლო არ გვაქვს!” -გიორგი ფხაკაძე TV “იმედში” ბარიატრიულ ქირურგიაზე საუბრობს

აპრილი 20, 2024
თბილისი 3 დღით უმაღლესი სამედიცინო განათლების მსოფლიოს დედაქალაქია

თბილისი 3 დღით უმაღლესი სამედიცინო განათლების მსოფლიოს დედაქალაქია

აპრილი 20, 2024
ამინდი მკვეთრად იცვლება

ამინდი მკვეთრად იცვლება

19 აპრილი 2024
„მალე დამენგრა ოჯახი. მშობლებთან გადმოვედი. ჩემს ოჯახს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ნიკუშას აღზრდაში…“

„მალე დამენგრა ოჯახი. მშობლებთან გადმოვედი. ჩემს ოჯახს ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ნიკუშას აღზრდაში…“

18 აპრილი 2024
“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

“შენი ჰოროსკოპი” უკვე რადიო “პოზიტივზე” – გაეცანი Fm104.3 -ზე ყოველ სამუშაო დღეს შენს ჰოროსკოპს

17 აპრილი 2024
რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

რატომ ემართებათ ბავშვებს დეპრესია და როგორ ამოვიცნოთ ის?

აპრილი 19, 2024
საქართველოს ეროვნულმა არქივმა ფილმების ელექტრონული კინოკატალოგი შექმნა

საქართველოს ეროვნულმა არქივმა ფილმების ელექტრონული კინოკატალოგი შექმნა

აპრილი 19, 2024
ნარჩენების მართვის, სათბური აირების ემისიების შემცირების და მრავალჯერადი გამოყენების შეფუთვის სისტემების დანერგვის მიმართულებით ახალი პროექტი იწყება

ნარჩენების მართვის, სათბური აირების ემისიების შემცირების და მრავალჯერადი გამოყენების შეფუთვის სისტემების დანერგვის მიმართულებით ახალი პროექტი იწყება

აპრილი 19, 2024
როგორ გამოიყურება ყველაზე საშიში მცენარე, რომელიც ერთი შეხებით კლავს – მას არავინ უნდა მიეკაროს

როგორ გამოიყურება ყველაზე საშიში მცენარე, რომელიც ერთი შეხებით კლავს – მას არავინ უნდა მიეკაროს

18 აპრილი 2024
როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

როგორი მამაა ბუდუ ზივზივაძე მიუხედავად მისი დატვირთული რეჟიმისა

17 აპრილი 2024
რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

17 აპრილი 2024
დიმიტრი ყიფიანის საიუბილეოდ ეროვნულმა არქივმა ონლაინგამოფენა მოამზადა

დიმიტრი ყიფიანის საიუბილეოდ ეროვნულმა არქივმა ონლაინგამოფენა მოამზადა

აპრილი 19, 2024
ბრიუსელში გამართულ ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის შეხვედრაზე საქართველოს თავმჯდომარეობის ერთწლიანი პერიოდი და მიღწეული შედეგები დადებითად შეფასდა

ბრიუსელში გამართულ ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის შეხვედრაზე საქართველოს თავმჯდომარეობის ერთწლიანი პერიოდი და მიღწეული შედეგები დადებითად შეფასდა

აპრილი 19, 2024
კრაკოვის ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა ქართული კულტურისა და ისტორიისადმი მიძღვნილი მასშტაბური გამოფენა

კრაკოვის ეროვნულ მუზეუმში გაიხსნა ქართული კულტურისა და ისტორიისადმი მიძღვნილი მასშტაბური გამოფენა

აპრილი 19, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ზოდიაქოს 5 ნიშანი, რომელსაც საუკეთესოდ შეუძლია საკუთარი თავის დაცვა

ზოდიაქოს 5 ნიშანი, რომელსაც საუკეთესოდ შეუძლია საკუთარი თავის დაცვა

აპრილი 19, 2024
19 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

19 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 19, 2024
18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 18, 2024
როგორ შევარჩიოთ სწორად ჭარხალი

როგორ შევარჩიოთ სწორად ჭარხალი

აპრილი 21, 2024
როგორ შევარჩიოთ ჯანსაღი პომიდორი და კიტრი

როგორ შევარჩიოთ ჯანსაღი პომიდორი და კიტრი

აპრილი 21, 2024
მოამზადეთ სტაფილოსა და ფორთოხლის გამორჩეული გემოს წვენი

მოამზადეთ სტაფილოსა და ფორთოხლის გამორჩეული გემოს წვენი

აპრილი 21, 2024
თვალების მოვლის 5 რჩევა უკეთესი მხედველობისთვის

თვალების მოვლის 5 რჩევა უკეთესი მხედველობისთვის

აპრილი 21, 2024
8 ხილი, რომელიც ზაფხულში კანის ბზინვარების შენარჩუნებაში დაგეხმარებათ

8 ხილი, რომელიც ზაფხულში კანის ბზინვარების შენარჩუნებაში დაგეხმარებათ

აპრილი 20, 2024
რა მნიშვნელობა აქვს სარკეს ფენ-შუის თეორიის მიხედვით

რა მნიშვნელობა აქვს სარკეს ფენ-შუის თეორიის მიხედვით

აპრილი 20, 2024
“სამშობლოში დაბრუნება ჩემმა 12 წლის შვილმა გადამაწყვეტინა, ესპანეთში გაიზარდა, მაგრამ საქართველო უზომოდ შეუყვარდა” – ინტერვიუ ლექსო დუჩიძესთან

“სამშობლოში დაბრუნება ჩემმა 12 წლის შვილმა გადამაწყვეტინა, ესპანეთში გაიზარდა, მაგრამ საქართველო უზომოდ შეუყვარდა” – ინტერვიუ ლექსო დუჩიძესთან

18 აპრილი 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

17 აპრილი 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
- Advertisement -spot_img

ბოლო სიახლეები