პარასკევი, აპრილი 12, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიავეჯი/აქსესუარებითირ­კმლის კი­ბო - სიმ­პტო­მე­ბი, დიაგნოსტიკა, პროგ­ნო­ზი, მკურ­ნა­ლო­ბა

თირ­კმლის კი­ბო – სიმ­პტო­მე­ბი, დიაგნოსტიკა, პროგ­ნო­ზი, მკურ­ნა­ლო­ბა

თირ­კმლის კი­ბო

თირ­კმლის კი­ბო, შე­საძ­ლოა, სის­ხლი­ა­ნი შარ­დვით, გვერ­დში ტკი­ვი­ლით ან ცხე­ლე­ბით გამოვლინდეს.
კი­ბო შე­იძ­ლე­ბა შემ­თხვე­ვით აღ­მო­ა­ჩი­ნონ სხვა მი­ზე­ზით ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­თი კვ­ლე­­ვი­სას.
დი­აგ­ნოს­ტი­კა კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფი­ის ან მაგ­ნი­ტურ­-რე­ზო­ნან­სუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფი­ით ხდე­ბა.
თუ კი­ბო სხვა ორ­გა­ნო­ებ­ში არაა გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი, შე­საძ­ლოა თირ­კმლის ამოკ­ვე­თამ გან­კურ­ნოს ადა­მი­ა­ნი.
თირ­კმლის კი­ბო ზრდას­რუ­ლებ­ში ავ­თვი­სე­ბი­ან სიმ­სივ­ნე­თა 2-3%-ს შე­ად­გენს და 50%-ით უფ­რო მეტ მა­მა­კაცს აქვს, ვიდ­რე ქალს. მწე­ვე­ლებ­ში ამ და­ა­ვა­დე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის რის­კი ორ­ჯერ მე­ტი­ა. რის­კ-ფაქ­ტო­რე­ბი­დან ასე­ვე აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ტოქ­სი­კუ­რი ქი­მი­უ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი და სიმ­სუქ­ნე. სიმ­სივ­ნე, რო­გორც წე­სი, 50-70 წლის ასაკ­ში ვი­თარ­დე­ბა.
თირ­კმლის სო­ლი­დუ­რი სიმ­სივ­ნე­ე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა ავ­თვი­სე­ბი­ა­ნი­ა, მაგ­რამ სითხ­ის შემ­ცვე­ლე­ბი (ცის­ტე­ბი) – რო­გორც წე­სი, არა. თირ­კმლის კი­ბო თით­ქმის ყვე­ლა შემ­თხვე­ვა­ში თირ­კმე­ლუჯ­რე­დო­ვა­ნი კარ­ცი­ნო­მა­ა. კი­ბოს კი­დევ ერ­თი სა­ხე, ვილ­მსის სიმ­სივ­ნე, ძი­რი­თა­დად ბავ­შვებ­ში ვი­თარ­დე­ბა.
სიმ­პტო­მე­ბი
ყვე­ლა­ზე ხში­რად პირ­ვე­ლი სიმ­პტო­მი სის­ხლი­ა­ნი შარ­დვა­ა, მაგ­რამ სის­ხლი შე­იძ­ლე­ბა იმ­დე­ნად მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბით იყოს, რომ მხო­ლოდ მიკ­როს­კო­პით მო­ხერ­ხდეს მი­სი აღ­მო­ჩე­ნა. სხვა შემ­თხვე­ვა­ში, შე­საძ­ლოა მან შარ­დის გა­წით­ლე­ბაც კი გა­მო­იწ­ვი­ოს. შემ­დე­გი ყვე­ლა­ზე ხში­რი სიმ­პტო­მე­ბია ტკი­ვი­ლი გვერ­დში (ნეკ­ნებ­სა და თე­ძოს შო­რის), ცხე­ლე­ბა და წო­ნა­ში კლე­ბა. შე­და­რე­ბით იშ­ვი­ა­თად, თირ­კმლის კი­ბოს ექი­მი აღ­მო­ა­ჩენს მუც­ლის გა­მო­ბე­რი­ლო­ბის გა­სინ­ჯვი­სას.
სის­ხლში წი­თე­ლი უჯ­რე­დე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა შე­იძ­ლე­ბა ძა­ლი­ან გა­ი­ზარ­დოს (პო­ლი­ცი­ტე­მი­ა), რად­გან და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი თირ­კმლის ან თა­ვად სიმ­სივ­ნის მი­ერ ჰორ­მო­ნი ერით­რო­პო­ე­ტი­ნი გა­მო­ი­ყო­ფა, რო­მე­ლიც ას­ტი­მუ­ლი­რებს ძვლის ტვინ­ში ამ უჯ­რე­დე­ბის (ე­რით­რო­ცი­ტე­ბის) წარ­მოქ­მნას. ეს მდგო­მა­რე­ო­ბა შე­იძ­ლე­ბა სიმ­პტო­მე­ბით არ გა­მოვ­ლინ­დეს, ან ადა­მი­ანს აწუ­ხებ­დეს თა­ვის ტკი­ვი­ლი, სა­ერ­თო სი­სუს­ტე, თავ­ბრუსხ­ვე­ვა და მხედ­ვე­ლო­ბის დარ­ღვე­ვე­ბი. ამის სა­პი­რის­პი­როდ, თირ­კმლის კი­ბოს დროს შე­საძ­ლოა სის­ხლის წი­თე­ლი უჯ­რე­დე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბაც იყოს (ა­ნე­მი­ა), სის­ხლის შარ­დით ნელ­-ნე­ლა კარ­გვის გა­მო. ანე­მი­ამ შე­იძ­ლე­ბა ად­ვი­ლად დაღ­ლა და თავ­ბრუს­ხვე­ვა გა­მო­იწ­ვი­ოს. ზოგ ადა­მი­ანს სის­ხლში კალ­ცი­უ­მის მა­ღა­ლი დო­ნე აქვს (ჰი­პერ­კალ­ცი­ე­მი­ა), რაც სი­სუს­ტეს, დაღ­ლი­ლო­ბას, რე­აქ­ცი­ის დრო­ის შე­სუს­ტე­ბა­სა და ყაბ­ზო­ბას იწ­ვევს.
დი­აგ­ნოს­ტი­კა
დღეს­დღე­ო­ბით თირ­კმლის კი­ბო ადა­მი­ან­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბა­ში შემ­თხვე­ვით ვლინ­დე­ბა, რო­ცა გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­თი კვლე­ვა (მაგ. კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფია – კტ ან ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­ა) სხვა პრობ­ლე­მე­ბის გა­მო ტარ­დე­ბა, მაგ. მა­ღა­ლი არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვის დროს. თუ­კი ექიმს სიმ­პტო­მე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ეჭ­ვი მი­აქვს სიმ­სივ­ნე­ზე, დი­აგ­ნო­ზის და­სა­დას­ტუ­რებ­ლად კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფია ან მაგ­ნი­ტურ­-რე­ზო­ნან­სუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფია გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა. საწყ­ის ეტაპ­ზე ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფია და ინ­ტრა­ვე­ნუ­რი უროგ­რა­ფი­აც შე­იძ­ლე­ბა და­ი­ნიშ­ნოს, მაგ­რამ სა­ბო­ლოო დი­აგ­ნო­ზის­თვის კტ მა­ინც სა­ჭი­რო­ა. თუ კი­ბოს არ­სე­ბო­ბა და­დას­ტურ­და, შემ­დეგ სხვა კვლე­ვე­ბი ტარ­დე­ბა კი­ბოს სხვა ორ­გა­ნო­ებ­ში გავ­რცე­ლე­ბის  შე­სა­ფა­სებ­ლად (გულ­მკერ­დის რენ­ტგე­ნოგ­რა­ფი­ა, ძვლე­ბის სკა­ნი­რე­ბა, თა­ვის და გულ­მკერ­დის კტ). თუმ­ცა, ზოგ­ჯერ, რო­ცა კი­ბო ახა­ლგავ­რცე­ლე­ბუ­ლი­ა, ამის დად­გე­ნა ვერ ხერ­ხდე­ბა.
პროგ­ნო­ზი
პროგ­ნო­ზი მრა­ვალ ფაქ­ტორ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. თუმ­ცა, თირ­კმლის კი­ბოს დროს, რო­მე­ლიც ორ­გა­ნოს არ სცდე­ბა, 5-წლი­ა­ნი სი­ცოცხ­ლის ხან­გრძლი­ვო­ბა 85% ან მე­ტი­ა. თუ კი­ბო თირ­­კმლის ვე­ნა­ზე ან ქვე­და ღრუვე­ნა­ზეა გა­და­­­სუ­­ლი, მაგ­რამ არა უფ­რო შორს, 5-წლი­ა­ნი სი­­ცო­ცხ­ლის ხან­გრძლი­ვო­ბა 35-60%-ი­ა. რო­ცა კი­ბო მო­შო­რე­ბულ ად­გი­ლებ­ში­ცაა გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი, 5-წლი­ა­ნი სი­ცოცხ­ლის ხან­გრძლი­ვო­ბა 10%-ი­ა. ზოგ­ჯერ მკურ­ნა­ლო­ბის მი­ზა­ნი ტკი­ვი­ლის შემ­სუ­ბუ­ქე­ბა და ადა­მი­ა­ნის­თვის მე­ტი კომ­ფორ­ტის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა­ა. რო­გორც სხვა ტერ­მი­ნა­ლუ­რი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, ამ დრო­საც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სი­ცოცხ­ლის ბო­ლოს­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კითხ­ე­ბის და­გეგ­მვა, მათ შო­რის წი­ნას­წარ გაცხ­ა­დე­ბუ­ლი ნე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა.
მკურ­ნა­ლო­ბა
რო­დე­საც კი­ბო თირ­კმლის გა­რეთ არ არის გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი (ა­ნუ მე­ტას­ტა­ზი­რე­ბუ­ლი), და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ორ­გა­ნოს ქი­რურ­გი­უ­ლად ამოკ­ვე­თა გან­კურ­ნე­ბის დიდ შანსს იძ­ლე­ვა. ქი­რურ­გმა შე­საძ­ლოა მხო­ლოდ სიმ­სივ­ნე ამოკ­ვე­თოს, მე­ზო­ბე­ლი ქსო­ვი­ლის თხელ ფე­ნას­თან ერ­თად, რაც ზო­გავს და­ნარ­ჩენ ორ­გა­ნოს.
თუ­კი კი­ბო მე­ზო­ბელ ქსო­ვი­ლებ­შია გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი, მაგ. თირ­კმლის ვე­ნა­ში ან სის­ხლის გუ­ლის­კენ გა­დამ­ტან დიდ ვე­ნა­ში (ქვე­მო ღრუ ვე­ნა), მაგ­რამ არა უფ­რო შორს, მა­ინც არის გან­კურ­ნე­ბის შან­სი ოპე­რა­ცი­ის გზით. თუმ­ცა, თირ­კმლის კი­ბოს ად­რე­ულ სტა­დი­ა­ზე­ვე ახა­სი­ა­თებს გავ­რცე­ლე­ბა, გან­სა­კუთ­რე­ბით ფილ­ტვში, მა­ში­ნაც კი, სა­ნამ სიმ­პტო­მე­ბი გა­მოვ­ლინ­დე­ბა. იმის გა­მო, რომ და­შო­რე­ბულ ად­გი­ლებ­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი კი­ბოს დი­აგ­ნო­ზი ად­რე­უ­ლად შე­იძ­ლე­ბა ვერ და­ის­ვას, მე­ტას­ტა­ზე­ბი ზოგ­ჯერ მხო­ლოდ მთე­ლი თირ­კმლის კი­ბოს ქი­რურ­გი­უ­ლად ამოკ­ვე­თის შემ­დეგ აღ­მოჩ­ნდე­ბა ხოლ­მე.
ზოგ­ჯერ ეფექ­ტუ­რია კი­ბოს მკურ­ნა­ლო­ბა იმუ­­ნუ­რი სის­ტე­მის გაძ­ლი­ე­რე­ბის გზით, რა­თა მან თა­ვად და­ა­მარ­ცხოს და­ა­ვა­დე­ბა. ამ დროს კი­ბო პა­ტა­რავ­დე­ბა და სი­ცოცხ­ლის ხან­გრძლი­ვო­ბაც იზ­რდე­ბა. ასე­თი მკურ­ნა­ლო­ბის დროს თირ­კმლის კი­ბოს შემ­თხვე­ვა­ში გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ინ­ტერ­ლე­ი­კინ-2. დღეს­დღე­ო­ბით მრა­ვა­ლი კვლე­ვა ტარ­დე­ბა ინ­ტერ­ლე­ი­კინ­-2-ზე, ინ­ტერ­ფე­რონ­სა და სხვა ბი­ო­ლო­გი­უ­რ ნივ­თი­ე­რე­ბებ­ზე, მათ კომ­­­ბი­ნა­ცი­ებ­ზე, თირ­კმლის კი­ბოს უჯ­რე­დე­ბი­დან მი­ღე­ბულ ვაქ­ცი­ნებ­ზეც კი. მკურ­ნა­ლო­ბის ეს მე­თო­დე­ბი შე­საძ­ლოა ეფექ­ტუ­რი იყოს მე­ტას­ტა­­ზი­რე­ბუ­ლი კი­ბოს დროს, თუმ­ცა სარ­გე­ბე­ლი მა­ინც მცი­რე­ა. მე­ტას­ტა­ზუ­რი კი­ბოს მქო­ნე ადა­­მი­ა­ნე­ბის­თვის მკურ­ნა­ლო­ბის ახა­ლი მე­თო­დია მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი: სუ­ნი­ტი­ნი­ბი, სო­რა­ფე­ნი­ბი და ტემ­სი­რო­ლი­მუ­სი. ამ მე­თოდს და­მიზ­ნე­ბი­თი თე­რა­პია ეწო­დე­ბა და სიმ­სივ­ნის მო­ლე­კუ­ლურ გზებ­ზე მოქ­მე­დებს. იშ­ვი­ა­თად (ა­და­მი­ან­თა 1%-ზე ნაკ­ლებ­ში), და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი თირ­კმლის ამოკ­ვე­თა სხე­უ­ლის სხვა ნა­წი­ლებ­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი მე­ტას­ტა­ზე­ბის და­პა­ტა­რა­ვე­ბა­საც იწ­ვევს. თუმ­ცა, ეს მცი­რე შე­საძ­ლებ­ლო­ბა საკ­მა­რი­სი არ არის იმის­თვის, რომ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი კი­ბოს დროს ყვე­ლა შემ­თხვე­ვა­ში ამო­იკ­ვე­თოს თირ­კმე­ლი. ეს მი­სა­ღე­ბია მხო­ლოდ მა­შინ, თუ ოპე­რა­ცია ზო­გა­დი გეგ­მის ნა­წი­ლი­ა, რო­მე­ლიც მკურ­ნა­ლო­ბის სხვა სის­ტე­მურ მე­თო­დებ­საც მო­ი­ცავს.

შარ­დსა­დე­ნის და­ზი­ა­ნე­ბა

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
მეცნიერებმა რეზისტენტული ბაქტერიული ინფექციების გასანადგურებლად ახალ გზას მიაგნეს

მეცნიერებმა რეზისტენტული ბაქტერიული ინფექციების გასანადგურებლად ახალ გზას მიაგნეს

აპრილი 12, 2024
მოწვევა შიზოფრენიისა და დეპრესიის განვითარების რისკს ზრდის

მოწვევა შიზოფრენიისა და დეპრესიის განვითარების რისკს ზრდის

აპრილი 12, 2024
ცილა, რო­მელ­საც კი­ბოს უჯრე­დე­ბის მოკ­ვლა შე­უძ­ლია – კი­ბოს უჯრე­დე­ბის თვით­გა­ნად­გუ­რე­ბის გზას მი­აგ­ნეს

ცილა, რო­მელ­საც კი­ბოს უჯრე­დე­ბის მოკ­ვლა შე­უძ­ლია – კი­ბოს უჯრე­დე­ბის თვით­გა­ნად­გუ­რე­ბის გზას მი­აგ­ნეს

აპრილი 12, 2024
მოსახლეობა უჩივის მილიონერი ბიზნესმენის ვაჟს, რომელიც სოფელში გადასაადგილებლად ვერტმფრენს იყენებს – “…ეს ადგილი მშვიდი მეგონა”

მოსახლეობა უჩივის მილიონერი ბიზნესმენის ვაჟს, რომელიც სოფელში გადასაადგილებლად ვერტმფრენს იყენებს – “…ეს ადგილი მშვიდი მეგონა”

12 აპრილი 2024
როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში ​​​​​​​13-15 აპრილს – გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზი

როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში ​​​​​​​13-15 აპრილს – გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზი

12 აპრილი 2024
VIDEO: თბილისიდან საცხოვრებლად კახეთში დაბრუნებული დავით დარეჯანაშვილი და მისი ხელით შექმნილი წარმატებული აგრომეურნეობა

VIDEO: თბილისიდან საცხოვრებლად კახეთში დაბრუნებული დავით დარეჯანაშვილი და მისი ხელით შექმნილი წარმატებული აგრომეურნეობა

12 აპრილი 2024
რაჭა და მეღვინეობა…

რაჭა და მეღვინეობა…

აპრილი 12, 2024
ნიკოლოზ ხომასურიძე ქართული იარაღის მუზეუმში

ნიკოლოზ ხომასურიძე ქართული იარაღის მუზეუმში

აპრილი 12, 2024
„საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის პროექტის (GRAIL)“ქვეკომპონენტის, სასოფლო-სამეურნეო მიწის მართვისა და მონიტორინგის გაძლიერების ძირითადი მიმართულებები განიხილეს

„საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის პროექტის (GRAIL)“ქვეკომპონენტის, სასოფლო-სამეურნეო მიწის მართვისა და მონიტორინგის გაძლიერების ძირითადი მიმართულებები განიხილეს

აპრილი 12, 2024
34 წლის წინათ გაუჩინარებული რემბრანდტის ნახატი „გააცოცხლეს“ – „სრული ჩაძირვის“ ეფექტი დეტექტიური ისტორიით (ვიდეო)

34 წლის წინათ გაუჩინარებული რემბრანდტის ნახატი „გააცოცხლეს“ – „სრული ჩაძირვის“ ეფექტი დეტექტიური ისტორიით (ვიდეო)

12 აპრილი 2024
უცნობი თამარ მეფე – ქართველი მონარქის ნაკლებად ცნობილი ისტორიები (ვიდეო)

უცნობი თამარ მეფე – ქართველი მონარქის ნაკლებად ცნობილი ისტორიები (ვიდეო)

12 აპრილი 2024
ახალი ინფორმაცია თურქეთში აღმოჩენილი სარკოფაგის შესახებ, რომელიც, დიდი ალბათობით, თამარ მეფის შვილიშვილს და მის ვაჟს ეკუთვნით

ახალი ინფორმაცია თურქეთში აღმოჩენილი სარკოფაგის შესახებ, რომელიც, დიდი ალბათობით, თამარ მეფის შვილიშვილს და მის ვაჟს ეკუთვნით

12 აპრილი 2024
ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში „საკურას ყვავილობის დღეები“ გაიმართება

აპრილი 12, 2024
ნიკოლოზ ხომასურიძე ქართული იარაღის მუზეუმში

ნიკოლოზ ხომასურიძე ქართული იარაღის მუზეუმში

აპრილი 12, 2024
ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

აპრილი 12, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ვირის ტვინი ორგანიზმში რომ მოხვდება, შეიჭრება ტვინში და ადამიანის ტვინის ხვეულებს გადაეფარება… – ეზოტერიკოსი ე.წ. წითელი ჯადოს შესახებ საუბრობს

ვირის ტვინი ორგანიზმში რომ მოხვდება, შეიჭრება ტვინში და ადამიანის ტვინის ხვეულებს გადაეფარება… – ეზოტერიკოსი ე.წ. წითელი ჯადოს შესახებ საუბრობს

აპრილი 12, 2024
12 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

12 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 12, 2024
ზოდიაქოს ხუთი ნიშნის წარმომადგენლები წელს მნიშვნელოვან თანხას გამოიმუშავებენ

ზოდიაქოს ხუთი ნიშნის წარმომადგენლები წელს მნიშვნელოვან თანხას გამოიმუშავებენ

აპრილი 11, 2024
როგორია რაციონალური კვების პრინციპები

როგორია რაციონალური კვების პრინციპები

აპრილი 12, 2024
სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

აპრილი 11, 2024
რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ბროკოლი

რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ბროკოლი

აპრილი 11, 2024
სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

აპრილი 11, 2024
“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

აპრილი 11, 2024
კორეული გამორჩეული მზისგან დამცავი საშუალებები

კორეული გამორჩეული მზისგან დამცავი საშუალებები

აპრილი 9, 2024
“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

11 აპრილი 2024
ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

10 აპრილი 2024
ახალი საერთაშორისო აეროპორტი თბილისში

ახალი საერთაშორისო აეროპორტი თბილისში

9 აპრილი 2024
- Advertisement -spot_img

ბოლო სიახლეები