პარასკევი, აპრილი 12, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიავეჯი/აქსესუარებიტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დის არე­ში შეიძლება იყოს გუ­ლის, ფილ­ტვე­ბის, საყლაპავის ან დი­დი კა­ლიბ­რის სისხლძარღვების...

ტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დის არე­ში შეიძლება იყოს გუ­ლის, ფილ­ტვე­ბის, საყლაპავის ან დი­დი კა­ლიბ­რის სისხლძარღვების და­ა­ვა­დე­ბის სიმპტომი

ტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დის არე­ში
ტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დის არე­ში შე­იძ­ლე­ბა იყოს გუ­ლის, ფილ­ტვე­ბის, საყ­ლა­პა­ვის ან დი­დი კა­ლიბ­რის სის­ხლძარ­ღვე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის სიმ­პტო­მი. ტკი­ვი­ლი ნე­ბის­მი­ე­რი მი­­მარ­თუ­ლე­ბით შე­იძ­ლე­ბა გავ­რცელ­დეს (ი­რა­დი­ა­ცი­ა) – მუც­ლის ზე­და ნა­წი­ლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი ქვე­და ყბამ­დე, მათ შო­რის ბე­ჭებ­სა და ზე­და კი­დუ­რებ­ში.
აღ­ნიშ­ნუ­ლი სიმ­პტო­მი პა­ცი­ენ­ტმა შე­იძ­ლე­ბა აღ­წე­როს რო­გორც ზე­წო­ლა, წვა, ჩხვლე­ტა.

მი­ზე­ზე­ბი
გულ­მკერ­დის არე­ში ტკი­ვილს ბევ­რი მი­ზე­ზი შე­იძ­ლე­ბა ჰქონ­დეს. სი­ცოცხ­ლის­თვის სა­შიშ მი­ზე­ზებს გა­ნე­კუთ­ვნე­ბა: გუ­ლის კუნ­თის ინ­ფარ­ქტი, აორ­ტის კედ­ლის გან­შრე­ვე­ბა, საყ­ლა­პა­ვის გას­კდო­მა, ფილ­ტვის ემ­ბო­ლი­ა, ფილ­ტვის კო­ლა­ფ­სით (ჩა­ფუშ­ვა) გა­მოწ­ვე­უ­ლი პნევ­მო­თო­რაქ­სი.
სი­ცოცხ­ლის­თვის ნაკ­ლე­ბად სა­ში­ში მი­ზე­ზე­ბი­ა: გუ­ლის კუნ­თის არა­ა­დეკ­ვა­ტუ­რი მო­მა­რა­გე­ბა სის­ხლით (ი­შე­­მი­ა), გუ­ლის პე­რან­გის ან­თე­ბა, (პე­­რი­კარ­დი­ტი), პნევ­მო­­­ნი­ა, კუჭ­ქვე­შა ჯირ­კვლის ან­თე­ბა (პან­კრე­ა­ტი­ტი) და ზო­­­გი­ერ­თი სა­ხის სიმ­სივ­ნე.
ტკი­ვი­ლის გა­მომ­წვევ, სი­ცოცხ­ლი­სათ­ვის ნაკ­ლე­ბად სა­ხი­ფა­თო მი­ზე­ზებს ასე­ვე მი­ე­კუთ­ვნე­ბა: საყ­ლა­პა­ვის რე­ფ­ლუქ­სი, პეპ­ტი­კუ­რი წყლუ­ლი, ნე­კ­ნის ხრტი­ლის ან­თე­­ბა (კოს­ტო­ქონ­დრი­ტი), პლე­ვ­რის ან­თე­ბა (პლევ­რი­ტი), გულ­მკერ­დის კუ­ნ­­თე­ბის და­ჭიმ­ვა და ნაღ­ვლის ბუშ­ტის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი.
ზოგ­ჯერ, მარ­ცხე­ნა პარ­კუ­ჭის შე­კუმ­შვის დროს, მარ­ცხე­ნა წი­ნა­გულ­სა და პარ­კუჭს შო­რის არ­სე­ბუ­ლი მიტ­რა­ლუ­რი სარ­ქვე­ლი უკან იდ­რი­კე­ბა მა­რ­ცხე­ნა წი­ნა­გულ­ში. ამ პა­თო­ლო­გი­ას მიტ­რა­ლუ­რი სარ­ქვლის პრო­ლაფ­სი ეწო­დე­ბა და შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს ხან­მოკ­ლე, ნემ­სის ჩხვლე­ტის მაგ­ვა­რი ტკი­ვი­ლის აღ­მო­ცე­ნე­ბის მი­ზე­ზი.

შე­ფა­სე­ბა
ზო­გი­ერ­თი სიმ­პტო­მის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბი ექიმს ეხ­მა­რე­ბა მი­სი გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზის დად­გე­ნა­ში. მა­გა­ლი­თად, ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვის დროს მო­ჭე­რი­თი ხა­სი­ა­თის ტკი­ვი­ლი, რო­მე­ლიც მცირ­დე­ბა მოს­ვე­ნე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში გა­დას­ვლი­სას, გუ­ლის იშე­მი­ურ და­ა­ვა­დე­ბა­ზე მი­უ­თი­თებს.
მკვეთ­რი ტკი­ვი­ლი, რო­მე­ლიც არ არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ფი­ზი­კურ დატ­ვირ­თვას­თან, ძლი­ერ­დე­ბა და­წო­ლი­სას ან ღრმა სუნ­თქვი­სას, მცირ­დე­ბა წა­მოჯ­დო­მი­სას და წინ გა­დახ­რის დროს, პე­რი­კარ­დი­ტის არ­სე­ბო­ბას ადას­ტუ­რებს. ღრმა ჩა­სუნ­თქვი­სას ტკი­ვი­ლის გაძ­ლი­ე­რე­ბა შე­იძ­ლე­ბა პლევ­რი­ტით იყოს გა­მოწ­ვე­უ­ლი.
უეც­რად აღ­მო­ცე­ნე­ბუ­ლი, ძა­ლი­ან ძლი­ე­რი ტკი­ვი­ლი კის­რის უკა­ნა მხა­რეს, ბე­ჭებ­ში, ზურ­გის ქვე­და ნა­წილ­ში ან მუ­ცელ­ში, შე­იძ­ლე­ბა აორ­ტის ანევ­რიზ­მის გან­შრე­ვე­ბით იყოს გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი.
გულმ­კერ­დის სა­ში­ში და ნაკ­ლე­ბად სა­ში­ში და­ა­ვა­დე­ბე­ბის სიმ­პტო­მე­ბი ხში­რად ერ­თმა­ნე­თის მსგავ­სი­ა. ამი­ტო­მაც, გულ­მკერ­დის არე­ში ტკი­ვი­ლის დროს, პა­ცი­ენტს უტარ­დე­ბა გა­მოკ­ვლე­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც სიმ­პტო­მე­ბის გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზის ზუს­ტი გან­საზღ­ვრის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა. ეს გა­­მოკ­ვლე­ვე­ბი, ჩვე­უ­ლებ­რივ, სა­ა­ვადმ­ყო­ფო­ში ან გა­და­უ­დე­ბე­ლი დახ­მა­რე­ბის გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში ტა­რ­­დე­ბა.
კვლე­ვის მე­თო­დე­ბი შე­ირ­ჩე­ვა პა­ცი­ენ­ტის ფი­ზი­კუ­რი გა­სინ­ჯვის შე­დე­გე­ბის, ასა­კის, ჯან­მრთე­ლო­ბის ზო­გა­დი მდგო­მა­რე­ო­ბის, სხვა სიმ­პტო­მე­ბი­სა და რის­კფაქ­ტო­რე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით.
კვლე­ვის ყვე­ლა­ზე ხში­რად გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი მეთო­დე­ბი­ა: ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფია (ეკგ), გულ­­­მკე­რ­დის რენ­ტგე­ნოს­კო­პი­ა, ჟან­გბა­დის კონ­ცენ­­ტრა­ცი­ის გან­საზღ­ვრა ხე­ლის თით­ზე და­მა­გ­­რე­ბუ­ლი პა­ტა­რა მოწყ­ო­ბი­ლო­ბით (პულ­სოქ­სი­­მე­ტ­­რი­ა). მი­ო­კარ­დი­უ­მის ინ­ფარ­ქტზე ეჭ­ვის შემ­­თხვე­ვა­ში, დი­აგ­ნო­ზის და­სა­დას­ტუ­რებ­ლად ექი­­მი სი­ს­­­ხლში გუ­ლის კუნ­თის ფერ­მენ­ტებ­სა და ცი­­ლებს რამ­დე­ნ­­ჯერ­მე გან­საზღ­ვრავს. ფერ­მენ­­ტე­ბის შემ­ც­ვე­­ლო­ბის მა­­ღა­ლი დო­ნე გუ­ლის კუნ­­თის და­ზი­ა­ნე­ბა­ზე მი­უ­თი­თებს. სტე­ნო­კარ­დი­ის დი­აგ­ნო­ზის და­სა­დას­ტუ­რებ­ლად ტარ­დე­ბა სტრეს­-ტეს­ტი ფიზი­­კუ­რი დატ­ვირ­თვით.

გუ­ლი­სა და სის­ხლძარ­ღვე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის სიმ­პტო­მე­ბი და დი­აგ­ნო­ზი

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
მეცნიერებმა რეზისტენტული ბაქტერიული ინფექციების გასანადგურებლად ახალ გზას მიაგნეს

მეცნიერებმა რეზისტენტული ბაქტერიული ინფექციების გასანადგურებლად ახალ გზას მიაგნეს

აპრილი 12, 2024
მოწვევა შიზოფრენიისა და დეპრესიის განვითარების რისკს ზრდის

მოწვევა შიზოფრენიისა და დეპრესიის განვითარების რისკს ზრდის

აპრილი 12, 2024
ცილა, რო­მელ­საც კი­ბოს უჯრე­დე­ბის მოკ­ვლა შე­უძ­ლია – კი­ბოს უჯრე­დე­ბის თვით­გა­ნად­გუ­რე­ბის გზას მი­აგ­ნეს

ცილა, რო­მელ­საც კი­ბოს უჯრე­დე­ბის მოკ­ვლა შე­უძ­ლია – კი­ბოს უჯრე­დე­ბის თვით­გა­ნად­გუ­რე­ბის გზას მი­აგ­ნეს

აპრილი 12, 2024
მოსახლეობა უჩივის მილიონერი ბიზნესმენის ვაჟს, რომელიც სოფელში გადასაადგილებლად ვერტმფრენს იყენებს – “…ეს ადგილი მშვიდი მეგონა”

მოსახლეობა უჩივის მილიონერი ბიზნესმენის ვაჟს, რომელიც სოფელში გადასაადგილებლად ვერტმფრენს იყენებს – “…ეს ადგილი მშვიდი მეგონა”

12 აპრილი 2024
როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში ​​​​​​​13-15 აპრილს – გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზი

როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში ​​​​​​​13-15 აპრილს – გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზი

12 აპრილი 2024
VIDEO: თბილისიდან საცხოვრებლად კახეთში დაბრუნებული დავით დარეჯანაშვილი და მისი ხელით შექმნილი წარმატებული აგრომეურნეობა

VIDEO: თბილისიდან საცხოვრებლად კახეთში დაბრუნებული დავით დარეჯანაშვილი და მისი ხელით შექმნილი წარმატებული აგრომეურნეობა

12 აპრილი 2024
ნიკოლოზ ხომასურიძე ქართული იარაღის მუზეუმში

ნიკოლოზ ხომასურიძე ქართული იარაღის მუზეუმში

აპრილი 12, 2024
„საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის პროექტის (GRAIL)“ქვეკომპონენტის, სასოფლო-სამეურნეო მიწის მართვისა და მონიტორინგის გაძლიერების ძირითადი მიმართულებები განიხილეს

„საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის პროექტის (GRAIL)“ქვეკომპონენტის, სასოფლო-სამეურნეო მიწის მართვისა და მონიტორინგის გაძლიერების ძირითადი მიმართულებები განიხილეს

აპრილი 12, 2024
მურმან გვასალიას სურს, რომ მომავალში კონტაქტური ზოოპარკი მოაწყოს

მურმან გვასალიას სურს, რომ მომავალში კონტაქტური ზოოპარკი მოაწყოს

აპრილი 12, 2024
34 წლის წინათ გაუჩინარებული რემბრანდტის ნახატი „გააცოცხლეს“ – „სრული ჩაძირვის“ ეფექტი დეტექტიური ისტორიით (ვიდეო)

34 წლის წინათ გაუჩინარებული რემბრანდტის ნახატი „გააცოცხლეს“ – „სრული ჩაძირვის“ ეფექტი დეტექტიური ისტორიით (ვიდეო)

12 აპრილი 2024
უცნობი თამარ მეფე – ქართველი მონარქის ნაკლებად ცნობილი ისტორიები (ვიდეო)

უცნობი თამარ მეფე – ქართველი მონარქის ნაკლებად ცნობილი ისტორიები (ვიდეო)

12 აპრილი 2024
ახალი ინფორმაცია თურქეთში აღმოჩენილი სარკოფაგის შესახებ, რომელიც, დიდი ალბათობით, თამარ მეფის შვილიშვილს და მის ვაჟს ეკუთვნით

ახალი ინფორმაცია თურქეთში აღმოჩენილი სარკოფაგის შესახებ, რომელიც, დიდი ალბათობით, თამარ მეფის შვილიშვილს და მის ვაჟს ეკუთვნით

12 აპრილი 2024
ნიკოლოზ ხომასურიძე ქართული იარაღის მუზეუმში

ნიკოლოზ ხომასურიძე ქართული იარაღის მუზეუმში

აპრილი 12, 2024
ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

აპრილი 12, 2024
კაპნისთავში უამრავი მთის წყარო და 7 ჩანჩქერია

კაპნისთავში უამრავი მთის წყარო და 7 ჩანჩქერია

აპრილი 12, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ვირის ტვინი ორგანიზმში რომ მოხვდება, შეიჭრება ტვინში და ადამიანის ტვინის ხვეულებს გადაეფარება… – ეზოტერიკოსი ე.წ. წითელი ჯადოს შესახებ საუბრობს

ვირის ტვინი ორგანიზმში რომ მოხვდება, შეიჭრება ტვინში და ადამიანის ტვინის ხვეულებს გადაეფარება… – ეზოტერიკოსი ე.წ. წითელი ჯადოს შესახებ საუბრობს

აპრილი 12, 2024
12 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

12 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 12, 2024
ზოდიაქოს ხუთი ნიშნის წარმომადგენლები წელს მნიშვნელოვან თანხას გამოიმუშავებენ

ზოდიაქოს ხუთი ნიშნის წარმომადგენლები წელს მნიშვნელოვან თანხას გამოიმუშავებენ

აპრილი 11, 2024
როგორია რაციონალური კვების პრინციპები

როგორია რაციონალური კვების პრინციპები

აპრილი 12, 2024
სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

აპრილი 11, 2024
რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ბროკოლი

რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ბროკოლი

აპრილი 11, 2024
სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

აპრილი 11, 2024
“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

აპრილი 11, 2024
კორეული გამორჩეული მზისგან დამცავი საშუალებები

კორეული გამორჩეული მზისგან დამცავი საშუალებები

აპრილი 9, 2024
“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

11 აპრილი 2024
ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

10 აპრილი 2024
ახალი საერთაშორისო აეროპორტი თბილისში

ახალი საერთაშორისო აეროპორტი თბილისში

9 აპრილი 2024
- Advertisement -spot_img

ბოლო სიახლეები