პარასკევი, აპრილი 12, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიავეჯი/აქსესუარებიქო­ში­ნი (დის­პნო­ე) არის სუნ­თქვის გაძნელების შეგ­რძნე­ბა - გა­მომ­წვე­ვი მიზეზები

ქო­ში­ნი (დის­პნო­ე) არის სუნ­თქვის გაძნელების შეგ­რძნე­ბა – გა­მომ­წვე­ვი მიზეზები

ქო­ში­ნი
ქო­ში­ნი (დის­პნო­ე) არის სუნ­თქვის გაძ­ნე­ლე­ბის შეგ­რძნე­ბა.
გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზე­ბი
ქო­ში­ნი შე­იძ­ლე­ბა გა­მოიწ­ვი­ოს ნე­ბის­მი­ე­რმა და­ა­ვა­დე­ბამ, რო­მე­ლიც არ­ღვევს ბა­ლანსს ორ­გა­ნიზ­მის ჟან­გბა­დით მო­მა­რა­გე­ბა­სა და ჟან­გბად­ზე მოთხ­ოვ­ნი­ლე­ბას შო­რის. ქო­ში­ნი ხში­რია ფილ­ტ­ვე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის, რო­გო­რი­ცაა ინ­ფექ­ცი­ე­ბი, ას­თმა, ალერ­გი­ა, აგ­რეთ­ვე, სა­სუნ­თქი კუნ­თე­ბის და ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მის დაა­ვა­დე­ბე­ბის, სის­ხლის წი­თე­ლი უჯ­რე­დე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბის მკვეთ­რი შემ­ცი­რე­ბის დროს.
ზე­მოხ­სე­ნე­ბუ­ლის გარ­და, ქო­ში­ნი გუ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბი­სა და კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის ჩვე­უ­ლი სიმ­პტო­მი­ა.
გუ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბის დროს ქო­ში­ნი გა­მოწ­ვე­­უ­ლია ფი­­ლ­ტვებ­ში სითხ­ის დაგ­რო­ვე­ბით; ამ მდგო­­მა­რე­ო­ბას ფი­­ლ­ტვებ­ში შე­გუ­ბე­ბა ან ფილ­ტვის შე­შუ­პე­ბა ეწო­დე­ბა. ის მოხ­რჩო­ბის შეგ­რ­ძ­­ნე­ბას იწ­ვევს. გუ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბის ად­რე­ულ სტა­­­დი­ა­ზე ქო­ში­ნი მხო­ლოდ ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვის დროს იჩენს თავს. და­ა­ვა­დე­ბის პროგ­რე­სი­რე­ბას­თან ერ­თად ქო­ში­ნი ვი­თარ­დე­ბა უფ­რო და უფ­რო მცი­რე ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვი­სას და, სა­ბო­ლო­ოდ, მოს­ვე­ნე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­შიც.
მოს­ვე­ნე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ჰა­ე­რის უკმა­­რი­სო­ბა უმეტეს­წი­ლად პა­ცი­ენ­ტის წო­ლით მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ყოფ­ნი­სას ვი­თარ­დე­ბა, ამ დროს სითხე გრა­ვი­ტა­ცი­ით გა­და­ად­გილ­დე­ბა ფილ­ტვის ქსო­ვილ­ში. ეს სიმ­პტო­მი ხში­რად ღა­მით ვი­თარ­დე­ბა და მას ღა­მის დის­პნოე ეწო­დე­ბა. წა­მოჯ­დო­მი­სას, რო­ცა პა­ცი­ენ­ტი სა­წო­ლი­დან ფე­ხებს ჩა­მო­უშ­ვებს, გრა­ვი­ტა­ცი­ით სითხე ფილ­ტვე­ბის ქვე­და წი­ლებ­ში გა­და­ი­ნაც­ვლებს, ზე­და წი­ლე­ბი თა­ვი­სუფ­ლდე­ბა და ქო­ში­ნის ინ­ტენ­სი­უ­რო­ბა მცირ­დე­ბა. ამი­ტო­მაც ღა­მის დის­პ­ნოეს მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებს ძი­ლის დროს სას­თუ­მა­ლი ამაღ­ლე­ბუ­ლი აქვთ, ნა­ხევ­რად მჯდო­მა­რე მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში სძი­ნავთ.
კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის დროს, ქო­ში­ნი, ჩვე­უ­ლებ­რივ, ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვი­სას ვი­თარ­დე­ბა; და­ა­ვა­დე­ბის მძი­მე ფორ­მის დროს – უმ­ნიშ­ვნე­ლო ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვის დროს ან მოს­ვე­ნე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში.

შე­ფა­სე­ბა
ზოგ­ჯერ სიმ­პტო­მე­ბი ექიმს ეხ­მა­რე­ბა და­ა­ვა­დე­ბის დი­აგ­ნო­ზის გან­საზღ­ვრა­ში. მა­გა­ლი­თად, ღა­მის ქო­ში­ნი (დის­პნო­ე), რო­მე­ლიც იხ­სნე­ბა წა­მოჯ­დო­მი­სა და ფე­ხე­ბის ქვე­მოთ ჩა­მოშ­ვე­ბის შემ­დეგ, გუ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბა­ზე მი­უ­თი­თებს. გულ­მკერ­დის არე­ში ტკი­ვი­ლით თან­ხლე­ბუ­ლი ქო­ში­ნი ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვი­სას კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის­თვის არის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი. ჰა­ე­რის უკ­მა­რი­სო­ბა ხვე­ლას­თან და ტემ­პე­რა­ტუ­რის მო­მა­ტე­ბას­თან ერ­თად ფილ­ტვე­ბის ინ­ფექ­ცი­ის ნი­შა­ნი­ა. ჰა­ე­რის უკ­მა­რი­სო­ბა რო­მე­ლიც იწყ­ე­ბა გა­რე­მო­ში არ­სე­ბულ რო­მე­ლი­მე ფაქ­ტორ­თან, მა­გა­ლი­თად, კვამ­ლთან ან ცხო­ვე­ლის ბეწ­ვთან კონ­ტაქ­ტი­სას, ას­თმა­ზე ან ალერ­გი­ულ და­ა­ვა­დე­ბა­ზე მი­უ­თი­თებს.
თუ გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზი არ არის ნა­თე­ლი, გა­მოკ­ვლე­ვე­ბი ტარ­დე­ბა. მა­თი არ­ჩე­ვი­სას ით­ვა­ლი­ს­წი­ნე­ბენ პა­ცი­ენ­ტის სიმ­პტო­მებს, ფი­ზი­კუ­რი გა­სინ­ჯვის მო­ნა­ცე­მებს და სხვა ფაქ­ტო­რებს. ყვე­ლა­ზე ხში­რად გულ­მკერ­დის რენ­ტგე­ნოგ­რა­ფია და მცი­რე ზო­მის სენ­სო­რის თით­ზე მო­თავ­სე­ბით სის­ხლში ჟან­გბა­დის დო­ნის გან­საზღ­ვრა (პულ­სოქ­სი­მეტ­რი­ა) გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა. მოზ­რდი­ლებს ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფია (ეკგ) უტარ­დე­ბათ, გა­ნ­­სა­კუთ­რე­ბით თუ სა­ხე­ზეა გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბის გა­ნ­­ვი­თა­რე­ბის სა­რის­კო ფაქ­ტო­რე­ბი.

ტკი­ვი­ლი კი­დუ­რებ­ში

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
მეცნიერებმა რეზისტენტული ბაქტერიული ინფექციების გასანადგურებლად ახალ გზას მიაგნეს

მეცნიერებმა რეზისტენტული ბაქტერიული ინფექციების გასანადგურებლად ახალ გზას მიაგნეს

აპრილი 12, 2024
მოწვევა შიზოფრენიისა და დეპრესიის განვითარების რისკს ზრდის

მოწვევა შიზოფრენიისა და დეპრესიის განვითარების რისკს ზრდის

აპრილი 12, 2024
ცილა, რო­მელ­საც კი­ბოს უჯრე­დე­ბის მოკ­ვლა შე­უძ­ლია – კი­ბოს უჯრე­დე­ბის თვით­გა­ნად­გუ­რე­ბის გზას მი­აგ­ნეს

ცილა, რო­მელ­საც კი­ბოს უჯრე­დე­ბის მოკ­ვლა შე­უძ­ლია – კი­ბოს უჯრე­დე­ბის თვით­გა­ნად­გუ­რე­ბის გზას მი­აგ­ნეს

აპრილი 12, 2024
მოსახლეობა უჩივის მილიონერი ბიზნესმენის ვაჟს, რომელიც სოფელში გადასაადგილებლად ვერტმფრენს იყენებს – “…ეს ადგილი მშვიდი მეგონა”

მოსახლეობა უჩივის მილიონერი ბიზნესმენის ვაჟს, რომელიც სოფელში გადასაადგილებლად ვერტმფრენს იყენებს – “…ეს ადგილი მშვიდი მეგონა”

12 აპრილი 2024
როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში ​​​​​​​13-15 აპრილს – გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზი

როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში ​​​​​​​13-15 აპრილს – გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზი

12 აპრილი 2024
VIDEO: თბილისიდან საცხოვრებლად კახეთში დაბრუნებული დავით დარეჯანაშვილი და მისი ხელით შექმნილი წარმატებული აგრომეურნეობა

VIDEO: თბილისიდან საცხოვრებლად კახეთში დაბრუნებული დავით დარეჯანაშვილი და მისი ხელით შექმნილი წარმატებული აგრომეურნეობა

12 აპრილი 2024
„საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის პროექტის (GRAIL)“ქვეკომპონენტის, სასოფლო-სამეურნეო მიწის მართვისა და მონიტორინგის გაძლიერების ძირითადი მიმართულებები განიხილეს

„საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციის და მიწის პროექტის (GRAIL)“ქვეკომპონენტის, სასოფლო-სამეურნეო მიწის მართვისა და მონიტორინგის გაძლიერების ძირითადი მიმართულებები განიხილეს

აპრილი 12, 2024
მურმან გვასალიას სურს, რომ მომავალში კონტაქტური ზოოპარკი მოაწყოს

მურმან გვასალიას სურს, რომ მომავალში კონტაქტური ზოოპარკი მოაწყოს

აპრილი 12, 2024
მებაღე საოკუპაციო ზოლთან მდებარე სოფლიდან – ულამაზესი ვარდების ბაღი და საკუთარი წარმოების ვაშლის ძმარი

მებაღე საოკუპაციო ზოლთან მდებარე სოფლიდან – ულამაზესი ვარდების ბაღი და საკუთარი წარმოების ვაშლის ძმარი

აპრილი 12, 2024
34 წლის წინათ გაუჩინარებული რემბრანდტის ნახატი „გააცოცხლეს“ – „სრული ჩაძირვის“ ეფექტი დეტექტიური ისტორიით (ვიდეო)

34 წლის წინათ გაუჩინარებული რემბრანდტის ნახატი „გააცოცხლეს“ – „სრული ჩაძირვის“ ეფექტი დეტექტიური ისტორიით (ვიდეო)

12 აპრილი 2024
უცნობი თამარ მეფე – ქართველი მონარქის ნაკლებად ცნობილი ისტორიები (ვიდეო)

უცნობი თამარ მეფე – ქართველი მონარქის ნაკლებად ცნობილი ისტორიები (ვიდეო)

12 აპრილი 2024
ახალი ინფორმაცია თურქეთში აღმოჩენილი სარკოფაგის შესახებ, რომელიც, დიდი ალბათობით, თამარ მეფის შვილიშვილს და მის ვაჟს ეკუთვნით

ახალი ინფორმაცია თურქეთში აღმოჩენილი სარკოფაგის შესახებ, რომელიც, დიდი ალბათობით, თამარ მეფის შვილიშვილს და მის ვაჟს ეკუთვნით

12 აპრილი 2024
ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

ქალაქ ვანის და ვულკანის ფერფლში დამარხული პომპეის მსგავსი ბედისწერა…

აპრილი 12, 2024
კაპნისთავში უამრავი მთის წყარო და 7 ჩანჩქერია

კაპნისთავში უამრავი მთის წყარო და 7 ჩანჩქერია

აპრილი 12, 2024
თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ბაზრობა დღეს იხსნება

თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ბაზრობა დღეს იხსნება

აპრილი 11, 2024
21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 21, 2024
18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

18 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

მარტი 18, 2024
ვირის ტვინი ორგანიზმში რომ მოხვდება, შეიჭრება ტვინში და ადამიანის ტვინის ხვეულებს გადაეფარება… – ეზოტერიკოსი ე.წ. წითელი ჯადოს შესახებ საუბრობს

ვირის ტვინი ორგანიზმში რომ მოხვდება, შეიჭრება ტვინში და ადამიანის ტვინის ხვეულებს გადაეფარება… – ეზოტერიკოსი ე.წ. წითელი ჯადოს შესახებ საუბრობს

აპრილი 12, 2024
12 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

12 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

აპრილი 12, 2024
ზოდიაქოს ხუთი ნიშნის წარმომადგენლები წელს მნიშვნელოვან თანხას გამოიმუშავებენ

ზოდიაქოს ხუთი ნიშნის წარმომადგენლები წელს მნიშვნელოვან თანხას გამოიმუშავებენ

აპრილი 11, 2024
როგორია რაციონალური კვების პრინციპები

როგორია რაციონალური კვების პრინციპები

აპრილი 12, 2024
სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

აპრილი 11, 2024
რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ბროკოლი

რა სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა ბროკოლი

აპრილი 11, 2024
სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

სხეულის გასაგრილებელი 13 სახის საკვები პროდუქტი

აპრილი 11, 2024
“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

აპრილი 11, 2024
კორეული გამორჩეული მზისგან დამცავი საშუალებები

კორეული გამორჩეული მზისგან დამცავი საშუალებები

აპრილი 9, 2024
“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

“კარს ვუღებთ სტუდენტებს, ისინი ჩვენი ქვეყნის მომავალს ქმნიან” – გიორგი ფხაკაძის შეთავაზება ახალგაზრდებს

11 აპრილი 2024
ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

ოცნებები ხდება, როცა გყოფნის სიმამაცე

10 აპრილი 2024
ახალი საერთაშორისო აეროპორტი თბილისში

ახალი საერთაშორისო აეროპორტი თბილისში

9 აპრილი 2024
- Advertisement -spot_img

ბოლო სიახლეები